Diamond Disposable Tubes

Title:
1.25" Diamond Disposable Tube - 11 Liner

1.25" Premium Diamond Tip Liner Disposable tube with Silicone Grip

20 per box

Price: 
$22.00